Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 0497ADMINISTRATIE

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze cliënten.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “cliënt” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “cliënt” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de cliënt naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cliënt niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële cliënt tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke, dan wel mondelinge bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk dan wel mondeling hebben aanvaard.
2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
aangegeven en overeengekomen.

Artikel 5. Reclame door de cliënt
1. De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. De cliënt is ermee bekend dat voor het naar tevredenheid uit kunnen voeren van de opdracht, niet alleen 0497Administratie zich volledig dient in te zetten, maar ook cliënt voldoende medewerking dient te verlenen om tot een vruchtbare samenwerking te komen, waartoe de cliënt gehouden is. Schade bij cliënt die niet of niet in die omvang zou zijn opgetreden wanneer de cliënt voldoende had meegewerkt draagt de cliënt zelf, terwijl 0497Administratie daarvoor niet aansprakelijkheid is of gesteld kan worden. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan het niet, niet volledig of niet juist informeren van 0497Administratie.
2. Indien 0497Administratie een cliënt informeert over een product die door een ander dan 0497Administratie zelf wordt aangeboden, kan 0497Administratie niet aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft de uitwerking van het product, omdat 0497Administratie geen enkele invloed heeft op de bedrijfsvoering bij andere partijen.
3. Mocht de cliënt door het toedoen of nalaten van 0497Administratie schade leiden waarvoor 0497Administratie aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het betaalde bedrag aan 0497Administratie van de betreffende dienst in het betreffende jaar. 0497Administratie is nimmer tot meer gehouden dan het betalen van deze schadevergoeding en/of het terugbetalen van het uurtarief vermenigvuldigt met de bij de opdracht ingezette uren (exclusief BTW).

Artikel 7. Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt op het tijdstip dat er aan de opdracht is voldaan, bijvoorbeeld door het geven van het gevraagde advies of door het afronden van de bemiddeling.
2. De cliënt kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment opzeggen, waarmee de cliënt zich verenigd met het in dit lid bepaalde. Bij tussentijdse opzegging is de cliënt het volledige offerte/factuurbedrag verschuldigd. Voor zover onderdelen van de opdracht reeds volledig zijn afgerond, wordt dit door 0497Administratie aan de cliënt ter beschikking gesteld.
Dit ter beschikking stellen van delen van de opdracht blijft achterwege, wanneer die delen te zeer samenhangen met delen van de opdracht die nog niet zijn afgerond. De cliënt is er mee bekend dat door het voortijdig beëindigen van de opdracht het belang van 0497Administratie wordt geschaad, met name doordat 0497Administratie niet de kans krijgt de opdracht naar tevredenheid af te ronden. Mede daarom kan de cliënt ingeval van tussentijdse opzegging 0497Administratie op geen enkele grond aansprakelijk stellen. 0497Administratie is bij tussentijdse opzegging nimmer tot meer gehouden dan hetgeen reeds is gepresteerd.
3. 0497Administratie kan de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen als
daarvoor een gegronde reden wordt aangevoerd. Is de reden van de opzegging niet gelegen in wanprestatie van de cliënt, dan is de cliënt aan 0497Administratie slechts een vergoeding verschuldigd, voor zover delen van de opdracht zijn afgerond en cliënt hiervan gebruik heeft
gemaakt of kan maken. Ingeval de cliënt wanprestatie pleegt dan volgt eerst een ingebrekestelling. Blijft de cliënt in verzuim, dan kan 0497Administratie de overeenkomst opzeggen, waarna de cliënt een evenredig deel van de vergoeding verschuldigd is, namelijk voor het deel waarvoor 0497Administratie tijd en middelen heeft ingezet.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd, door middel van automatische incasso of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de diensten, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de cliënt niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de cliënt, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de cliënt op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de cliënt alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de cliënt in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van betalingsherinneringen, aanmaningen en de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,– alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de cliënt, zelfs al zou cliënt volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van cliënt na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 9. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de cliënt ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederland recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

0497Administratie
mr. R.J.W.H. Geraerts

 

Download hier de algemene voorwaarden